Asociaţia Obştească  "Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova" a fost fondată la 4 iunie 2009  şi este asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de  statut.


Scopul societăţii

 • susţinerea si promovarea ingineriei biomedicale ca profesie şi stiinţa, avind ca finalitate cresterea calitatatii vietii umane si a eficienţei activitaţilor sociale si economice;
 • sprijinirea cercetării fundamentale şi aplicative în ingineria biomedicală şi stimularea producţiei de dispozitive biomedicale  noi şi performante în Republica Moldova;
 • promovarea profesiei de inginer  biomedical in sistemul de sănatate naţional in raport cu cerinţele şi standardele de calitate ale actului medical;
 • apărarea drepturilor intelectuale si patrimoniale, intereselor profesionale ale membrilor Societăţii ;
 • crearea unor înalte standarde de competenta si de etica profesională;
 • promovarea cooperării interne şi internaţionale în domeniul ingineriei biomedicale;
 • promovarea tehnologiilor eficiente şi a standardizării în domeniul ingineriei biomedicale;        


Activităţi de realizare

 • elaborarea de studii, strategii şi direcţii generale de acţiune şi adoptarea de măsuri  concrete pentru sprijinirea  dezvoltării ingineriei biomedicale (inginerie clinică şi bioinginerie) şi a tehnologiilor biomedicale;
 • stimularea, susţinerea şi dezvoltarea de programe, proiecte de cercetare şi inovaţie, financiare şi normative ale cercetării ştiinţifice din domeniul ingineriei biomedicale, acţiunilor educative, precum şi a unor relaţii de colaborare cu instituţii publice şi private din ţară şi străinătate, iniţierea de activităţi permanente şi ocazionale pentru afirmarea domeniului;
 • stabilirea şi dezvoltarea legăturilor cu organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, asociaţii, fundaţii din ţară şi din străinătate, inclusiv cu societăţi profilate pe activităţi de service, producţie, formare şi perfecţionare profesională;
 • cooperarea şi încheierea, după caz, de convenţii şi acorduri cu autorităţi internaţionale, naţionale sau locale în interesul cercetării;
 • organizarea si implicarea in desfasurarea programelor de formare profesională in domeniu, in parteneriat cu instituţiile de invăţămînt superior sau cu alte organizaţii interesate;
 • susţinerea pregătirii şi specializării profesionale în domeniul ingineriei biomedicale, inclusiv prin colaborarea cu cadre universitare recunoscute pe plan internaţional;
 • acordarea de consultanţă ştiinţifică  şi asistenţă tehnică de specialitate, alte servicii din domeniul de activitate, efectuare de studii, informări, documentări, cursuri, seminare, conferinţe, demonstraţii, în vederea atingerii scopului Asociaţiei;
 • promovarea   şi încurajarea introducerii de tehnici şi echipamente moderne, precum şi de standarde pentru tehnologii biomedicale;
 • activităţi de expertiză, atestare şi certificare pentru tehnologii biomedicale;
 • susţinerea autorizării pentru tehnologii biomedicale;
 • organizarea de manifestări profesionale si stiinţifice pe plan naţional si internaţional.
 • elaborarea, editarea, şi distribuirea de publicaţii de specialitate necesare procesului ştiinţific şi tehnic în domeniu şi asigurarea de schimburi de publicaţii şi informaţii cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate.